Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Referat af generalforsamling, mandag d. 7. 4. 2014

 

  1. Valg af dirigent og referent

 

Lars Hejlskov enstemmigt valgt som dirigent, Annette Mahoney enstemmigt valgt som referent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

 

  1. Bestyrelsen aflægger beretning

 

Ny skoleleder Gareth Shearman ansat i august, i forbindelse med ansættelsesprocessen blev skolens målsætning diskuteret og evalueret. Det var en god og lærerig proces. I evalueringen fandt vi, at skolens navn ikke afspejler vores elevgrundlag eller skolens målsætning, og derfor blev det besluttet, at ændre navnet.

 

Skolens nye navn blev fundet via forslag fra elever, forældre, lærere og bestyrelsen valgt navnet ”Copenhagen City School”. Dette blev endelig vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i december 2013, og bliver implementeret pr. 1. 8. 2014.

 

Det nye navn har fået følgeskab af et nyt grafisk udtryk, som logo, brocherer, skilt, samt plakater. Det nye logo bliver præsenteret til musikeftermiddagen i maj.

 

Regnskabet gav underskud i år. Det var ikke overraskende, da dispositionerne var kendte idet bestyrelsen i forbindelse med lederskiftet har bevilget en del midler bl.a. til en omfattende lyddæmpning i skolens lejede lokaler. På den baggrund anses resultatet at være tilfredsstillende.

 

  1. Bestyrelsen forelagde det vedtagne budget til orientering

 

  1. Peter Pileborg gennemgik regnskabets hovedpunkter. Han bemærkede at der i år var ca. 100 tDKK i urealiserede kurstab og at regnskabet udviste et underskud på i alt 474 tDKK. Da dette underskud var opstået med baggrund i ekstra bevillinger af bestyrelsen gennem året og var ventet anså han dette som et tilfredsstillende resutat. Det blev påpeget at det kommende års budget udviste et overskud på 200 tDKK og at ledelsen var fast besluttet på at opfylde dette budget.

Peter Pileborg påpegede at der stadig er en solid egenkapital på 4.122 tDKK, hvilket giver en soliditetsgrad på 66,4% og at likviditetsgraden var så høj som 205,6%.

Der blev herefter lagt op til spørgsmål fra forældrene. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Valg af revisor

 

BDO blev enstemmig valgt som skolens revisor

 

  1. Skolelederen aflægger beretning

 

Dette år er vi skiftet til Tabulex og skoleintra. Systemerne har været en stor hjælp i forhold til at sætte fokus på elevernes fravær, og vi kan allerede nu se en positiv effekt på fremmødet.

 

I vore fortsatte bestræbelser på at højne elevernes faglig niveau, har vi sat fokus på matematik. Fagudvalg og ledelse har arbejdet med en plan der i højere grad følger hver elev, og som tillader os fleksibilitet i forhold til spec. undervisning.

 

Arbejdet med det nye skolebibliotek er i opstartsfasen.

 

I forhold til videreuddannelse af lærerne, er der arbejdet med co-operative learning og smart board træning.

 

Vi har, dette skoleår, brugt AKT vejlederen i en række sammenhænge, og det er planen, at dette arbejde fortsætter.

 

Næste skoleår overvejes det, om forbuddet mod ipad og mobiler i indskolingen skal udvides til at omfatte resten af skolen.

Det er skolelederens ønske at udbygge tilbuddet af efter-skole aktiviteter, bl.a en skole-avis, fotografi og diverse sportsprojekter.

 

Skolens nyansatte matematiklærer har kontakter i Comenius/Erasmus, og dette tværkulturelle samarbejde skal udvikles næste år.

 

  1. Valg til bestyrelsen

 

Formand Lars Hejlskov og bestyrelsesmedlem Kurshid Sultan enstemmigt valgt til at fortsætte som hhv. formand og bestyrelsesmedlem. Mohammed El Halimi genvalgt som 1ste suppleant, Rachel Gravesen valgt som 2. suppleant.