Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

V E D T Æ G T E R  F O R  D E N  S E L V E J E N D E  I N S T I T U T I O N

COPENHAGEN CITY SCHOOL

 

 

I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

                                                                                                                § 1.

 

Skolens navn er ”Den selvejende institution Copenhagen City School”. Skolen er oprettet i år 1995.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Københavns kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Gammel Kongevej 15C, 1610 København V.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 18592177

 

II. SKOLENS FORMÅL

                                                                                                                § 2.

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

Copenhagen City School bestræber sig på at skabe et rigt og mangfoldigt miljø, hvor elever kan føle sig trygge og stolte ved at dele deres værdier og overbevisninger.

Vi opmuntrer vore elever til at være nysgerrige og aktivt opsøgende i samværet med andre fra forskellige religiøse, socioøkonomiske- og kulturelle baggrunde.

På vores skole anerkender vi, at alle børn er unikke. Det er vores fælles ansvar og mål at sikre hvert barn når deres potentiale, både fagligt og menneskeligt

 

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

 

                                                                                                               § 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og står til ansvar overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

 Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år. Blandt forældrekredsen vælges hvert år to suppleanter for et år. En eller to suppleanter indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis en, henholdsvis to forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen i valgperioden. Suppleanten eller suppleanterne overtager kun bestyrelsesposten indtil næste generalforsamling hvor der på ny skal stemmes om pladsen. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 5. Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. Det skal af dette punkt på dagsordenen fremgå hvilke medlemmer af bestyrelsen, der stemmes om og kun medlemmer af forældrekredsen kan stemme. Bestyrelsen har ansvar for, at kun medlemmer af forældrekredsen stemmer.

Stk. 5a. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen træffer beslutning om valg af skolens tilsynsform, herunder eventuel valg af tilsynsførende.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kønnene jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlings kompetencer jfr. § 3, stk. 5, § 3, stk. 20, § 10 stk. 1 og § 11, stk. 2.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og minimum et flertal af disse, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne jfr. § 5, stk. 10 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 15. For bestyrelsen, lederen, den eller de tilsynsførende og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 20 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 17. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 18. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 19. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 20. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til generalforsamlingens vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 7.

Stk. 21. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen (med høringsret for generalforsamlingen) samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 20, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

 

IV. REGNSKAB M.V.

                                                                                                                § 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet efter de til enhver tid gældende regler for frie grundskoler. Alle bestyrelsesmedlemmer, samt skolelederen skal underskrive årsrapporten og i forbindelse hermed afgive erklæring på tro og love om at de opfylder habilitetskravene i Lov om friskoler og private grundskoler.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG GENERALFORSAMLING

 

                                                                                                         § 5

 

Stk. 1. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed. Denne kreds betegnes som forældrekredsen

Stk. 2. Skolen fører en liste over de personer, som tilhører forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret -  skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

Det skal bemærkes, at forældremyndighedsindehavere altid har ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er opført på listen.

 

                                                                                                      § 6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde hvor der vælges tilsynsform iht. denne vedtægts §3 stk. 5a.

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, såfremt forældrekredsen har valgt tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens tilsyn med skolens almindelige virksomhed.

                                                                                                    

 

 

 

§ 7

 

Ordinær generalforsamling, bestående af skolens forældrekreds, afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkaldelse til generalforsamlingen udsendes til forældrekredsen. Bestyrelsen er ansvarlig for at det alene er forældrekredsen der stemmer på generalforsamlingen. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsen aflægger beretning.

3.  Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.

4.  Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5.  Forældrekredsen foretager valg af bestyrelsesmedlemmer, som alle skal være fra forældrekredsen jfr. § 3, stk. 3 og 4.

6.  Valg af tilsynsform

7.  Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.

8.  Indkomne forslag.

9.  Eventuelt.

 

Stk. 2. På generalforsamling, hvor der vælges tilsynsform suppleres dagsordenen med følgende punkter:

1. Fastsættelse af tilsynsform (Ekstern tilsynsførende eller Selvevalueringsmodel).

Såfremt forældrekredsen vælger ekstern tilsynsførende som tilsynsform, gennemføres yderligere beslutninger ved mødet:

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.

4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden udsendes.

Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og det skal af indkaldelsen bl.a. fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen. Fuldmagt skal være skriftlig.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

Stk. 9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlings vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og eventuel tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter kan finde sted.

Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært generalforsamling.

Stk. 16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 3, stk. 20, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

VI. SKOLENS DRIFT

                                                                                                                § 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 VII. TEGNINGSRET

 

                                                                                                                § 9

 

Skolen tegnes enten af skolens leder i forening med bestyrelsens formand eller i dennes fravær, bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

                                                                                                                § 10

Bestyrelsen og generalforsamling træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være til stede, når der træffes beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 16 og § 7, stk. 7.

Stk. 2. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne for at være gyldige godkendes af Undervisningsministeriet

 

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

 

                                                                                                                § 11

 

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 16.

Stk. 2. Bortset fra det i § 11 stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamling beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen med vedtægten.

 

København, den 22. januar, 2018

Bestyrelsen på Copenhagen City School                                          

 

___________________________________

Lars Hejlskov, Grundtvigsvej 34, 4th, 1864 Frederiksberg C (formand)

 

_____________________________________

Khurshid A. Sultan, Højstens Boulevard 4, 2605 Brøndby

 

______________________________________

Rachel Curtis Gravesen, Monrads Alle 18, 2500 Valby

 

_______________________________________

Ulla Bargaard Hansen, Ernst Meyers Gade 10, 1772 Kbh V

 

________________________________________

Mohamed El Halimi, Hørdumsgade 43, 2th, 2450 Kbh SV