Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Referat – Generalforsamling, mandag d. 8.4.2013 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsesformand Steve Cherry valgt som dirigent, souschef Annette Mahoney valgt som referent 

SC spurgte om de fremmødte kunne sige god for en ændring af dagsordenen, således at der, udover suppleantvalg, også blev valg til den ene ledige plads i bestyrelsen. Ingen havde indvendinger og ændringen blev enstemmigt vedtaget 

2. Bestyrelsen aflagde beretning 

Efter aftale blev pkt. 2 og 4 lagt sammen. Se derfor pkt. 4 

3. Det reviderede regnskab og budget 

Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering: 

Peter Pileborg gennemgik regnskabets hovedpunkter: Regnskabet udviser et overskud på 428 t.kr. hvilket er tilfredsstillende. Det blev bemærket at 142 t.kr. af overskuddet er urealiserede kursdifferencer på obligationsbeholdningen og at denne kursgevinst hurtigt kunne ændre sig til et kurstab når renterne igen begynder at stige. Der er imidlertid ikke grund til bekymring da man ikke skal sælge obligationerne foreløbigt. 

Peter Pileborg gjorde opmærksom på, at selvom skolen nu har en egenkapital på 67% rækker denne kun til 4-5 måneders drift hvis indtægterne falder bort f.eks. på grund af en nedbrændt bygning. Det burde således tilstræbes at fastholde et overskud som angivet i budgettet for 2014 og de kommende år. 

Endelig bemærkede Peter Pileborg at skolen har en obligationsbeholdning på 4,2 mio.kr., ingen langsigtet gæld og en kortsigtet gæld der hovedsagelig består af feriepengeforpligtelse, der ikke skal betales med mindre skolen stopper sin aktivitet, således at denne uanset at den er opført som kortfristet gæld har en langsigtet karakter. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsen blev givet decharge for regnskabet. 

Peter Pileborg informerede vedr. regnskabet, der havde en blank påtegning. Overskuddet blev 428.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Næste år: Sigter mod 200.000 overskud. Budget lagt efter bestyrelsen anbefaling. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

4. Skoleåret 2012/13, samt skoleåret 2013/14 

Skoleleder Robert Barrett aflagde ledelsesberetning. I skoleåret 12/13 er der påbegyndt et projekt vedrørende lyddæmpning i klasseværelserne, indtil videre er 4 klasser færdige, og flere følger. 

På personalefronten har en af lærerne stadig ikke i stand til at varetage sin stilling 100% pga. sygdom, men er dog tilbage på deltid. Derudover forlader skolelederen skolen efter 16 år.

Arbejdet med at videreudvikle skolens IT fortsætter, dette skoleår med særlig fokus på de yngste klasser, hvor en særlig iPad computer er ved at blive testet. Næste skoleår sættes der yderligere fokus på IT og hvordan white boards bruges i de enkelte klasser og af de enkelte lærere. 

Næste skoleår vil der ligeledes blive sat fokus på efter skole aktiviteter såsom musik, dans og flere andre spændende tiltag. Dette er endnu kun i støbeskeen, men I vil selvfølgelig blive informeret løbende. 

Skoleåret 2012/13 er også året hvor vi i administrationen har indført et nyt system (Tabulex) der kan mere end vores nuværende. Vi arbejder lige på højtryk for at få det op at køre inden sommeren, og så snart vi er klar, vil I selvfølgelig blive informeret. En del af det nye system betyder også, at det for forældre vil blive muligt at benytte sig af Forældre-Intra.  

På bestyrelsesniveau arbejdes der med brande skolen i lokalmiljøet, samt et nyt logo og en brochure. 

5. Valg af revisor 

BDO blev enstemmigt valgt som skolens revisionsfirma 

6. Valg til bestyrelsen 

Dennis Blynov (far til Sebastian i 2.kl) blev valgt til bestyrelsen. Thomas Basbøll (far til Felice i 4.kl og Peter i 3.kl) og Mohamed El Halimi (far til Anisa i 1.kl og Yasin i 3.kl) blev valgt som suppleanter. 

7. Eventuelt 

Et spørgsmål vedrørende vikarer og hvilke kriterier skolen benytter ved ansættelse af disse blev besvaret af Robert Barrett. Vikarer er ofte studerende, dog har vi i øjeblikket også en enkelt læreruddannet tilkaldevikar.