Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School følger Undervisningsministeriets Fælles Mål i alle fag. 
  • Copenhagen City School afholder folkeskolen afgangsprøver efter 9. klasse.
Ifølge privatskoleloven skal alle statsstøttede privatskoler i Danmark have et pensum, der svarer til den danske stats fællesmål, inddelt i 3 hovedområder: matematik og videnskab, sprog og samfundsfag samt fysiske, kreative og musiske fag, alle med hver deres beskrivelse af indhold og målsætninger. Privatskoler kan selv sammensætte deres pensum, så længe det møder ovenstående krav. Under alle omstændigheder skal alle 9. klasses elever tage den danske stats afgangsprøve.

Vi har valgt at følge den danske stats pensum inden for samtlige fag, dog tilpasset vores vores internationale perspektiv, samt vores fokus på engelsk. 

Der er flere grunde til, at vi har valgt at følge Fælles Mål: Det er et resultat af mange års forskning og mange kompetente fageksperter, desuden ligger den traditionelle tilgang vægt på det enkelte fag i dets helhed, hvilket er i overensstemmelse med hvad vi føler passer bedst til vores elever.

Men måske allervigtigst er det, at dette pensum er formuleret i brede vendinger i forhold til indhold og målsætninger, hvilket tillader en stor autonomitet og fleksibilitet for den enkelte skole og lærer. På den måde stemmer det overens med vores tilgang til undervisning og læring, og kan måske bedst beskrives som mangfoldighedens og balancens pædagogik.  

Denne tilgang til uddannelse er karakteriseret ved troen på, at der ikke findes én rigtig måde at undervise og lære på – en overbevisning baseret på uddannelses-research og med forståelse for, at det i de fleste undervisningssituationer er nødvendigt at skabe balance mellem en række forskellige faktorer. På CCS forsøger vi at skabe ligevægt mellem individuelle behov og klassens behov, mellem det individuelle ansvar og ansvaret for og solidariteten med fællesskabet. Vi forsøger at balancere elevernes intellektuelle, akademiske og faglige udvikling med deres fysiske, sociale, følelsesmæssige, kreative og etiske udvikling. Vi søger at skabe balance mellem det nationale og det internationale perspektiv, mellem kulturel stolthed og udviklingen af interkulturelle kompetencer, og vi forsøger at skabe ligevægt mellem en systematisk koordineret tilgang til indlæring med klart opsatte mål og en mere spontan tilgang baseret på en udforskning af emner eller spørgsmål, som måtte opstå spontant ud fra elevernes egne interesser, aktuelle begivenheder eller diskussioner i klasseværelset.

Værdien af ethvert pensum bør således bedømmes ud fra dets evne til at give eleverne de fundamentale færdigheder til at kunne klare de udfordringer, de vil møde i deres videre uddannelsesforløb, samt dets potentiale for at åbne deres hjerter og hjerner for livets mysterier, udfordre dem og kræve det bedste af dem, få dem til at tænke selvstændigt og stille spørgsmålstegn ved ting. Med andre ord: et pensum bør bedømmes ud fra dets potentiale for at indfri skolens overordnede mål. Vi mener, at vores pensum har dette potentiale, og at det derfor er op til os at realisere det.